OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len „e-shop“) umiestneného na doméne vinomahid.sk je:

VINO MAHID s.r.o., so sídlom 1139, 925 32  Veľká Mača
Zápis: oddiel Sro, vložka číslo 34539/T, obchodný register Okresného súdu Trnava, IČO: 47653001
Tel.: +421 948 357 475, E-mail: obchod@vinomahid.sk
(ďalej len „prevádzkovateľ“).
K ochrane osobných údajov pristupujeme ako prevádzkovateľ zodpovedne, riadime sa zásadami pri ich spracúvaní a dodržiavame právne predpisy o ochrane osobných údajov:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nižšie nájdete informácie o tom, ktoré osobné údaje sú získavané pri návšteve a využívaní služieb e-shopu, za akým účelom sú tieto údaje využívané a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania.

 1. Najdôležitejšie informácie v skratke

Vždy budeme postupovať podľa platných zákonov. Aby sme vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov. Pri narábaní s nimi budeme vždy dodržiavať všetky platné zákony a zásady pri spracúvaní osobných údajov.
Vaše osobné údaje uchovávame bezpečne. Údaje o vás sú umiestnené v chránenej databáze, pri nákupe používame šifrované spojenie, aby žiaden z údajov neunikol po ceste od Vás k nám a naopak.
Neukladáme údaje o platobných kartách. Uvedomujeme si, že medzi najcitlivejšie patria aj údaje o platobných kartách, preto pri platbe za tovar neukladáme žiadne údaje na naše servery, každá transakcia prebieha výhradne na stránkach banky, dostávame len informáciu o stave spracovania platby.
Informácie o Vás nezverejňujeme a neposkytujeme tretej strane. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou zmluvných sprostredkovateľov s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky a to na základe prísnych pravidiel, ktorých dodržiavanie u sprostredkovateľa na zmluvnom základe a v presne určenom rozsahu kontrolujeme.
Údaje o Vás môžete meniť a vymazať: Vo Vašom účte môžete kedykoľvek zmeniť informácie, ktoré máme o vás uložené alebo svoj profil vymazať.
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: obchod@vinomahid.sk, +421 (0) 948 357 475.
Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi máte právo na:
 • prístup k Vašim osobným údajom;
 • opravu nesprávnych osobných údajov;
 • obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov;
 • namietanie spracúvania Vašich osobných údajov;
 • právo na výmaz osobných údajov;
 • prenosnosť osobných údajov;
 • podanie návrhu na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
 1. Získavanie, spracovanie a použitie osobných údajov
 2. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete pri nákupe
Pre vybavenie Vašich objednávok a riadne plnenie kúpnej zmluvy potrebujeme tieto údaje.

Osobné údaje:

meno a priezvisko
adresa (doručenia tovaru)
e-mail
telefónne číslo
Právny základ spracúvania údajov:
na  základe zmluvy

Účel spracúvania údajov:

za účelom vybavenia Vami zadanej objednávky v e-shope

Doba spracúvania údajov:

11 rokov, doba je daná v osobitných právnych predpisoch v súvislosti s obchodnou, účtovnou a daňovou dokumentáciou a našimi internými predpismi na spracovanie a archiváciu dokladov (registratúrny plán)

Príjemcovia:

zmluvným poskytovateľom služieb – prepravným spoločnostiam. Iné poskytovanie Vašich údajov tretej strane nie je realizované.

Bez poskytnutia týchto osobných údajov nie je možné uzatvorenie zmluvy a vybavenie Vašej objednávky.
Vaša e-mailová adresa slúži ako identifikátor (pre prihlásenie do užívateľského účtu), a zároveň ako komunikačný prostriedok. Na zadanú e-mailovú adresu Vám bude zaslané potvrdenie objednávky, ako aj informácie o priebehu doručovania tovaru od prepravcu. Telefónne číslo slúži na notifikáciu vybavenia a doručenia objednávky, žiadnym iným spôsobom nie je tento údaj použitý.
V našom e-shope nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali informácií o Vašich platobných prostriedkoch (bankových účtoch alebo platobných kariet). Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platby cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky, ktorá nám poskytne iba informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby. Aj prípadné vrátenie platby sa uskutočňuje prostredníctvom banky, ktorá predmetnú platbu overila pri jej zadaní.

 1. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete pri registrácii

Prostredníctvom registrácie si môžete založiť heslom chránený používateľský účet. Tým získavate priamy prístup k Vašim, u nás uloženým údajom a zároveň môžete nahliadnuť do Vašich otvorených alebo vybavených objednávok pokiaľ to systém e-shopu umožňuje, využívať rôzne výhody a najmä spravovať Vaše osobné údaje uložené v používateľskom účte, ako aj nastavenie zasielanie newslettera (spravodajcu o novinkách a akciách).
Pri založení používateľského účtu budú spracúvané osobné údaje v rozsahu:

Osobné údaje:

meno a priezvisko
adresa (doručenia tovaru)
e-mail

Právny základ spracúvania údajov:

na  základe súhlasu

Účel spracúvania údajov:

zjednodušenie vybavenia objednávky alebo prehľadu uskutočnených objednávok , využívania zákazníckych výhod

Doba spracúvania údajov:

10 rokov

Príjemcovia:

zmluvnému technickému partnerovi na správu e-shopu a zmluvnému partnerovi na zasielanie newslettera (spravodajcu o novinkách a akciách). Iné poskytovanie Vašich údajov tretej strane nie je realizované.

Uložené údaje používateľského účtu sú automatizovane spracúvané:
Osobné údaje:

meno a priezvisko
adresa (doručenia tovaru)
e-mail

Právny základ spracúvania údajov:

oprávnený záujem, marketingové vyhodnotenie nákupného správania.

Účel spracúvania údajov:

zjednodušenie vybavenia objednávky alebo prehľadu uskutočnených objednávok, využívanie zákazníckych výhod

Doba spracúvania údajov:

10 rokov

Príjemcovia:

zmluvný technický partner na správu e-shopu a zmluvný partner na zasielanie newslettera (spravodajcu o novinkách a akciách). Iné poskytovanie Vašich údajov tretej strane nie je realizované.
procesmi segmentácie a „upselling“ – zhromažďované, agregované a vyhodnocované na účely spracúvania Vášho nákupného správania (ako napr. údaje o tom, ktoré tovary ste si na stránke prezreli alebo ktoré tovary ste nakúpili), na zobrazovanie personalizovaného obsahu na stránkach e-shopu (ako napr. individuálne kupóny s výhodami, mimoriadne ponuky, naše servisné služby a ďalšie informácie) a na zasielanie individualizovaného newslettra (spravodajcu o novinkách a akciách) na Vami zadanú e-mailovú adresu.
Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby. Pri tomto automatickom vyhodnocovaní však nedochádza pre Vás k žiadnym právnym účinkom, k zmene, vzniku alebo zániku právnych povinností.
Ak si takéto spracúvanie Vašich údajov neželáte, môžete Váš používateľský účet kedykoľvek vymazať v sekcii „Môj účet“ a realizovať objednávky bez registrácie.

 1. Osobné údaje za účelom marketingového použitia

3.1  Zasielanie newslettra (spravodajcu o novinkách a akciách)

V prípade, že pri registrácii alebo inak udeleným súhlasom, napríklad potvrdením účasti v súťaži, si vyžiadate zasielanie aktuálnych marketingových informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkané tovary a služby, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním newslettra (spravodajcu o novinkách a akciách) na Vami zadanú e-mailovú adresu.

Osobné údaje:

e-mail

Právny základ spracúvania údajov:

súhlas

Účel spracúvania údajov:

zasielanie newslettra (spravodajcu o novinkách a akciách)

Doba spracúvania údajov:

10 rokov

Príjemcovia:

zmluvný technický partner na správu e-shopu a zmluvný partner na zasielanie newslettera (spravodajcu o novinkách a akciách). Iné poskytovanie Vašich údajov tretej strane nie je realizované.
Procesmi segmentácie a „upselling“ – zhromažďované, agregované a vyhodnocované na účely spracúvania Vášho nákupného správania (ako napr. údaje o tom, ktoré tovary ste si na stránke prezreli alebo ktoré tovary ste nakúpili), na zobrazovanie personalizovaného obsahu na stránkach e-shopu (ako napr. individuálne kupóny s výhodami, mimoriadne ponuky, naše servisné služby a ďalšie informácie) a na zasielanie individualizovaného newslettra (spravodajcu o novinkách a akciách) na Vami zadanú e-mailovú adresu.
Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby. Pri tomto automatickom vyhodnocovaní však nedochádza pre Vás k žiadnym právnym účinkom, k zmene, vzniku alebo zániku právnych povinností.
O zrušenie tejto služby môžete požiadať priamo v spodnej časti zaslaného e-mailu newslettra (spravodajcu o novinkách a akciách), kliknutím na odkaz „Odhláste sa z nášho newslettra“ alebo nastavením súhlasu s jeho zasielaním v používateľskom účte.
Na zasielanie e-mailových správ newslettra (spravodajcu o novinkách a akciách) využívame systém:
„MailChimp“, zmluvného externého sprostredkovateľa, ktorým je spoločnosť The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, so sídlom 512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia, USA;
Vyššie uvedené spoločnosti pristúpili k zásadám „EU U.S. Privacy Shield“ (tzv. bezpečný štít v oblasti spracúvania osobných údajov) a USA sú krajinou, ktorá podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú ochranu osobných údajov (bližšie viď https://www.privacyshield.gov/list). S týmito sprostredkovateľmi máme ako prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu s presnými podmienkami a poskytujeme mu výhradne e-mailovú adresu, iné údaje nie sú poskytované. Súčasne, obe tieto spoločnosti poskytujú primerané záruky a bezpečnosť spracúvaných osobných údajov a zaručujú sa, že osobné údaje spracúvajú v zmysle zásad ochrany osobných údajov.

3.2 Individualizovaná ponuka

Súčasne, na marketingové účely spracúvame nižšie uvedené osobné údaje, ktoré nám napomáhajú v ponuke produktov a služieb, o ktorých predpokladáme, že Vás zaujímajú:

Osobné údaje:

meno a priezvisko
adresa
e-mail
informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti, informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny
geolokačné údaje – geolokačné údaje z internetového prehliadača

Právny základ spracúvania údajov:

oprávnený záujem prevádzkovateľa

Účel spracúvania údajov:

šírenie marketingových informácii o svojich produktoch a to najmä individualizovanou ponukou produktov a služieb, prieskumom trhu a spokojnosti s využívanými produktami a službami

Doba spracúvania údajov:

10 rokov

Príjemcovia:

zmluvný technický partner na správu e-shopu a zmluvný partner na zasielanie newslettera (spravodajcu o novinkách a akciách). Iné poskytovanie Vašich údajov tretej strane nie je realizované.
Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby. Pri tomto automatickom vyhodnocovaní však nedochádza pre Vás k žiadnym právnym účinkom, k zmene, vzniku alebo zániku právnych povinností.

 1. Údaje, ktoré získavame automaticky

Automaticky môžeme zbierať rôzne údaje, ktoré slúžia pre analýzu e-shopu. Medzi tieto údaje patrí IP adresa, dátum a čas kedy ste využili naše služby, hardvér, softvér, typ použitého mobilného zariadenia alebo internetový prehliadač, ktorý využívate a informácie o Vašom počítačovom operačnom systéme, ako napríklad verzia aplikácie a nastavenie jazyka. Môžeme tiež zhromažďovať údaje o kliknutiach a o stránkach, ktoré sa Vám zobrazili.
Tieto štatistické údaje získavané počas Vašej návštevy e-shopu nemôžu byť priamo alebo nepriamo spojené s konkrétnou osobou – neevidujeme a nepriraďujeme k nim žiadny osobný údaj – nie sú preto považované za osobné údaje, a nevzťahujú sa na ne predpisy o ochrane osobných údajov.

4.1 Cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá internetový prehliadač vo Vašom počítači alebo na prehliadajúcom zariadení. Súbory cookies nepoškodzujú Váš počítač a nemôžu byť priradené konkrétnej osobe, neobsahujú žiadne osobné údaje a nie je možné ich použiť na zhromažďovanie Vašich osobných údajov.
Súbory cookies umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o Vašich reláciách počas Vášho pripojenia. Záznamy súborov cookies si pamätajú typ používaného internetového prehliadača alebo nastavenia (napríklad jazyk), ktoré ostávajú Vašimi predvolenými nastaveniami pri opakovanej návšteve nášho e-shopu.
Jednotlivé stránky e-shopu používajú záznamy súborov cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Na našich webových stránkach e-shopu používame nasledovné typy záznamov súborov cookies:
nevyhnutné záznamy súborov cookies: tieto záznamy súborov cookies sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok e-shoou a patria sem napríklad záznamy cookies, ktoré Vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií nášho e-shopu;
funkčné záznamy súborov cookies: tieto záznamy súborov cookies si pamätajú Vašu voľbu za účelom zlepšenia Vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke e-shopu prispôsobiť obsah pre Vás alebo zapamätať si Vaše preferencie, napríklad voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, Vás osobne neidentifikujú. Ich použitie je podmienené povolením internetového prehliadača na ich prijímanie, pričom toto povolenie býva internetovým prehliadačom prednastavené a umožňuje jeho zmenu nastavením internetového prehliadača.
výkonové záznamy súborov cookies: tieto záznamy súborov cookies nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami, čo môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti webových stránok nášho e-shopu. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, sú agregované a anonymné;
cookies sociálnych sietí: pre niektoré funkcie v rámci webových stránok e-shopu používame ako dodávateľa tretiu stranu, začlenením funkcií webových stránok tretích strán – najmä sociálnych sietí (Facebook, Google), ktorých súčasťou sú aj prvky, ktoré dokážu prečítať a niekedy aj umiestniť cookies z týchto sociálnych sietí na Vaše zariadenie. Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ nemá žiadny prístup k týmto súborom cookies, bližšie informácie o podmienkach a spracúvaných údajov sú dostupné:
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/; https://www.facebook.com/policies/cookies/
Google: https://policies.google.com/privacy; https://policies.google.com/technologies/cookies
Ak súbory cookies nechcete používať musíte ich aktívne odstrániť alebo zablokovať prostredníctvom predvolieb internetového prehliadača. Ak odmietnete používanie súboru cookies, budete stále schopní navštíviť webové stránky nášho e-shopu, ale niektoré funkcie nemusia správne fungovať. Pokiaľ si tak prajete urobiť, môžete zvoliť možnosť odmietnuť či blokovať súbory cookies zmenou nastavenia Vášho internetového prehliadača. Pre viac informácií využite dokumentáciu Vášho internetového prehlia­dača.

 1. Nesúhlas s použitím údajov, ich zmena a výmaz

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov s účinnosťou do budúcna. Svoj používateľský účet môžete kedykoľvek zmazať v sekcii „Môj účet“ a odhlásiť sa z odberu newslettera (spravodajcu o novinkách a akciách) prostredníctvom odkazu na odhlásenie z odberu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.
Okrem toho budú uložené osobné údaje vymazané, ak sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, ak údaje spracúvané za účelom dosiahnutia určitého účelu nie sú ďalej potrebné alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné.
Môžete požiadať o výpis evidovaných osobných údajov, zmenu, alebo výmaz svojich osobných údajov, písomne elektronickou poštou na adrese obchod@vinomahid.sk na tieto účely môžete použiť aj pripravené formuláre, ktoré Vám uľahčia vyjadrenie Vašej vôle.

5.1 Práva dotknutých osôb

Ako dotknutá osoba poskytujúca osobné údaje máte na základe písomnej žiadosti, telefonicky, osobne, e-mailom alebo prostredníctvom pripravených formulárov u prevádzkovateľa právo na:
prístup k svojim osobným údajom;
opravu osobných údajov;
vymazanie alebo obmedzenie spracovania svojich osobných údajov;
namietanie spracovania svojich osobných údajov;
prenosnosť osobných údajov;
podanie návrhu na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
Ak máte otázky k ochrane údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na telefónnom čísle +421 948 357 475, na e-mail: obchod@vinomahid.sk alebo na adrese: 1139, 925 32  Veľká Mača.
Služby a produkty poskytované v rámci e-shopu, na ktoré sa podľa týchto podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené osobám mladším ako 18 rokov.

Vo Veľkej Mači, 28.12.2020.